Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i prywatności osób jest jednym z priorytetów GEODIS. Jako Administrator danych GEODIS zobowiązuje się do przestrzegania europejskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do wdrożenia wszelkich środków niezbędnych do zachowania poufności Państwa danych osobowych i zapewnienia ich ochrony.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Państwa o powodach przetwarzania Państwa danych, jak długo je przechowujemy, jakie są Państwa prawa i jak mogą Państwo z nich skorzystać

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat wykorzystania plików cookies, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie wskazane w Regulaminie.

Dlaczego geodis przetwarza państwa dane?

GEODIS przetwarza dane osobowe w celach określonych poniżej Każdy z tych celów wiąże się z podstawą prawną przetwarzania, wymaganą przez prawo właściwe.

Rodzaj świadczenie naszych usług

Cele

Podstawa prawna

 • Umożliwienie Państwu dostępu do niektórych naszych Usług oraz opisanie naszych Usług obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym oraz innym stronom trzecim;
 • Zakładanie kont w celu korzystania z Usług;
 • Umożliwienie Państwu dostępu do naszych udogodnień;
 • Świadczenie naszych Usług;
 • Komunikowanie się z Państwem w związku z Usługą lub w odpowiedzi na wniosek;
 • Udostępnianie naszym dostawcom usług, którzy wykonują pewne funkcje biznesowe lub usługi w naszym imieniu i z którymi wiążą ich zobowiązania umowne zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.
 • Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a GEODIS lub umowy pomiędzy Państwem a stroną trzecią, która ma umowę z GEODIS.
 • Przetwarzanie to może być również niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez GEODIS w celu dostarczenia Usługi.

Zarządzanie plikami cookies

 • Przetwarzanie to jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez GEODIS. GEODIS uważa, że ma uzasadniony interes w poprawianiu oferowanych Usług w celu rozwoju działalności.
 • W przypadku gdy prawo wymaga od nas uzyskania Państwa zgody przed wysłaniem takich informacji lub zebraniem Państwa danych osobowych w takim celu, będziemy opierać się na takiej zgodzie jako podstawie przetwarzania.

Zarządzanie wnioskami związanymi z ochroną danych

 • Przyjmowanie wniosków, w szczególności poprzez internetowy formularz skierowania Inspektora Ochrony Danych oraz e-mail dedykowany Inspektorowi Ochrony Danych;
 • Instrukcje dotyczące wniosków i ich monitorowanie we współpracy z zainteresowanymi działami.
 • Przetwarzanie to jest niezbędne w celu przestrzegania obowiązku prawnego określonego przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.
 • W przypadku gdy prawo wymaga od nas uzyskania Państwa zgody przed wysłaniem takich informacji lub zebraniem Państwa danych osobowych w takim celu, będziemy opierać się na takiej zgodzie jako podstawie przetwarzania.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 • Prowadzenie rejestru działań związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony;
 • Wysyłanie do Państwa informacji dotyczących zmian w naszej Polityce Prywatności;
 • W celu przestrzegania obowiązku prawnego, nakazu sądowego, w celu dochodzenia naszych roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • Spełnienie różnych wymogów prawnych.
 • Przetwarzanie to jest niezbędne w celu przestrzegania obowiązku prawnego określonego przez obowiązujące rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ochronie konsumentów lub obowiązku prawnego związanego z Usługą.
Dlaczego geodis przetwarza państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne lub dozwolone w celu realizacji celów opisanych powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W szczególności będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas trwania relacji z Państwem, a zwłaszcza tak długo, jak długo posiadają Państwo aktywne konto na stronie. Możemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli jest to wskazane w związku z naszą pozycją prawną (np. w przypadku egzekwowania postanowień Regulaminu, stosownych przepisów dotyczących przedawnień, sporów sądowych lub dochodzeń). Ponadto będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia naszej relacji z Państwem lub od ostatniego kontaktu ze strony Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działań marketingowych.

Komu geodis udostępnia państwa dane?

Użytkownik jest informowany, że dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług i partnerom.

W celu ochrony poufności Państwa danych osobowych GEODIS zobowiązuje się udostępniać je wyłącznie osobom lub służbom upoważnionym do ich posiadania i wyłącznie w wymienionych celach.

Podczas realizacji naszych umów oraz w celu zapewnienia relacji z naszymi klientami i ciągłości świadczenia usług, będziemy udostępniać Państwa dane naszym dostawcom usług oraz partnerom biznesowym. Możemy również ujawniać dotyczące Państwa informacje, w tym Państwa dane osobowe, sądom, organom rządowym lub organom ścigania lub upoważnionym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

GEODIS zapewnia, że Państwa dane osobowe udostępniane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę.

Przekazywanie danych osobowych

GEODIS działa na całym świecie. Państwa dane osobowe mogą więc zostać przesłane w celu przechowywania i wykorzystania w krajach, w których działa GEODIS oraz jego podmioty stowarzyszone i partnerzy, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Aby ułatwić nasze globalne działania, możemy przekazywać informacje za granicę i umożliwiać dostęp do nich z krajów, w których podmioty stowarzyszone GEODIS prowadzą działalność, w celach opisanych w niniejszej Polityce. GEODIS będzie przekazywać informacje za granicę jedynie w celu realizacji wymienionych powyżej zadań z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w celu przechowywania i wykorzystania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do krajów, w których działa GEODIS i jego podmioty stowarzyszone. W przypadku, gdy przekazywanie danych będzie miało miejsce poza EOG, będzie się odbywało zgodnie z przepisami i po podpisaniu zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Klauzule te zapewniają wystarczający poziom ochrony prywatności i praw podstawowych.

Czy moje dane osobowe mogą zostać sprzedane?

W ramach poszanowania naszych zasad i o ile nie określono inaczej, GEODIS nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

Jak geodis chroni państwa dane osobowe?

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowym aspektem całościowego rozwiązania informatycznego GEODIS. Kontrole i środki bezpieczeństwa danych obowiązują w całym przedsiębiorstwie i są zintegrowane z procesami i procedurami stosowanymi w codziennej działalności. W celu zarządzania i ochrony dostępu do zasobów i danych systemu GEODIS stosuje się kilka metod.

Obejmują one środki bezpieczeństwa fizycznego (zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń, identyfikatory itp.), środki bezpieczeństwa organizacyjnego (szkolenia, procedury itp.), a także środki bezpieczeństwa informatycznego (program antywirusowy, zabezpieczenie haseł, tworzenie kopii zapasowych itp.). Stosowane są również środki zapewniające, że dostęp do danych mają jedynie uprawnieni odbiorcy, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa

Jakie są państwa prawa i w jaki sposób można z nich skorzystać?

W zależności od relacji umownej możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe w imieniu konkretnego klienta w celu świadczenia usług, do których ten klient nas zaangażował, zgodnie z naszą umową z takim klientem. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, które przechowujemy jako dostawca usług dla konkretnego klienta, powinni się Państwo skontaktować bezpośrednio z tym klientem.

W przypadku przetwarzania danych, w którym GEODIS jest zakwalifikowany jako administrator danych zgodnie z RODO lub dostawca usług zgodnie z CCPA, lub w przypadku równoważnej jakości określonej przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, Użytkownicy mają prawo żądać dostępu, sprostowania i/lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych. Użytkownicy mają również prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo do przekazania instrukcji dotyczących wykorzystania ich danych osobowych po śmierci. Każdy Użytkownik ma prawo żądać udostępnienia swoich danych osobowych, Użytkownikowi lub osobom trzecim, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy polegamy na zgodzie na wykorzystanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. W przypadku trudności związanych z zarządzaniem Państwa danymi osobowymi lub jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa nie zostały poszanowane, mogą Państwo skierować skargę do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw za pomocą niniejszego formularza lub adresu mailowego dpo@geodis.com lub poniższego adresu:

Dla Użytkowników z Europy i innych rejonów świata

GEODIS

Data Protection Officer

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

France

Dla Użytkowników z USA

GEODIS Logistics LLC

Data Protection Officer

7101 Executive Center Drive

Suite 333

Brentwood – TN 37027

USA

Prosimy pamiętać, że przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań w związku ze złożonym wnioskiem możemy zwrócić się do Państwa w celu weryfikacji tożsamości. Zastrzegamy sobie również prawo do naliczenia opłaty w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład gdy Państwa wniosek jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub wygórowany.

Prawo właściwe

Polityka Prywatności podlega prawu francuskiemu. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi całość umowy pomiędzy GEODIS a Użytkownikiem. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia i umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tej kwestii i ma pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi warunkami. Polityka Prywatności jest sporządzona w kilku językach. W każdym przypadku francuska wersja językowa niniejszej Polityki Prywatności będzie miała pierwszeństwo przed każdą inną wersją. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z ważności, interpretacji i/lub wykonania Polityki Prywatności, GEODIS i Użytkownik postanawiają spotkać się, aby spróbować znaleźć polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku, gdy strony nie osiągną polubownego rozwiązania, wszelkie spory dotyczące interpretacji, ważności i/lub wykonania Polityki Prywatności zostaną przedłożone właściwym sądom w Paryżu, w tym w przypadku wielu pozwanych lub wprowadzenia osoby trzeciej, w przypadku postępowania mającego na celu uzyskanie środków nadzwyczajnych lub ochronnych, w postępowaniu uproszczonym lub na wniosek.